Жеке деректерді өңдеу саясаты

Осы Құпиялық саясаты (бұдан әрі – саясат) сайт әкімшісі сайт пайдаланушыларынан (бұдан әрі-пайдаланушылар) алатын жеке ақпаратты пайдалану қағидаларын белгілейді (https://novateq-group.com) “NOVATEQ Group” ЖШС (бұдан әрі-Компания). Бұл Құпиялық саясаты сайттың барлық пайдаланушыларына қолданылады.

Саясат мәтінінде келтірілген барлық терминдер мен анықтамалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндіріледі.

Пайдаланушылар өздерінің жеке деректерін осы Саясатта сипатталғандай өңдеуге тікелей келісім береді.

Сайтты пайдалану пайдаланушының ақпаратты өңдеу саясатымен және көрсетілген шарттармен сөзсіз келісімін білдіруін білдіреді.

Егер Пайдаланушы саясат шарттарымен келіспесе, пайдаланушы сайтты пайдаланбауы керек.

1. Пайдаланушылардың жеке ақпараты

1.1. Сайт Саясатта көрсетілген мақсаттарда Пайдаланушылардың жеке деректерін, Пайдаланушыларға қатысты техникалық және басқа ақпаратты жинайды, қол жеткізеді және пайдаланады..

1.2. Техникалық ақпарат жеке деректер емес. Компания Пайдаланушыны анықтауға мүмкіндік беретін cookie файлдарын пайдаланады.
Cookie файлдары – Пайдаланушының қай беттерге кіргені және Пайдаланушының бетте өткізген уақыты туралы ақпаратты қоса, Пайдаланушының қызметі туралы ақпаратты өңдеу үшін Компанияға қолжетімді мәтіндік файлдар.
Пайдаланушы браузер параметрлерінде cookie файлдарын пайдалануды өшіре алады.

1.3. Сондай-ақ, техникалық ақпарат деп Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық құралды пайдалана отырып, Сайтты пайдалану процесінде Компанияға автоматты түрде берілетін ақпарат жатады.

1.4. Пайдаланушының жеке деректері Сайтта өтінімді толтыру және Сайтты кейіннен пайдалану кезінде Пайдаланушының Компанияға беретін ақпаратты білдіреді. Қоғамға ұсынылуы қажет ақпарат ерекше түрде белгіленеді. Басқа ақпаратты Пайдаланушы өз қалауы бойынша береді.

1.5. Компания сондай-ақ жеке деректер субъектісі жария еткен немесе заңға сәйкес жариялануға немесе міндетті түрде жариялауға жататын деректерді өңдей алады..

1.6. Компания Пайдаланушы берген жеке ақпараттың дұрыстығын тексермейді және оның құқықтық қабілеттілігін бағалай алмайды..
Дегенмен, Компания Пайдаланушы өзі туралы сенімді және жеткілікті жеке ақпаратты береді және бұл ақпаратты жаңартып отырады деп есептейді.

2. Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін өңдеу мақсаттары

2.1. Жеке деректерді жинау кезінде Компанияның негізгі мақсаты – Пайдаланушыларға ақпараттық, консультациялық беру қызметтерін көрсету болып табылады.
Пайдаланушылар Компанияның олардың жеке деректерін пайдалануы мүмкін екендігімен келіседі:

 • Көрсетілетін қызметтердің аясындағы тарапты анықтау;
 • Пайдаланушылардың сұранысы бойынша қызмет көрсету және тұтынушыларға қолдау көрсету;
 • Қызметтердің сапасын арттыру, пайдаланудың қарапайымдылығы, Сайтты дамыту және жетілу, техникалық ақауларды немесе қауіпсіздік мәселелерін жою;
 • Қызметтерді кеңейту және жақсарту үшін, ақпараттық контент және жарнамалық қызметтер үшін талдау;
 • Пайдаланушылардың ақпараттық қалауына негізделген қызметтер, мақсатты маркетинг, қызметтерді жаңарту және жарнамалық ұсыныстар туралы пайдаланушыларды хабардар ету;
 • Таргетингтік жарнамалық материалдар; электрондық пошта арқылы жеке маркетингтік хабарламаларды жіберу;
 • Анонимді деректер негізінде статистикалық және басқа зерттеулер жүргізу.

2.2. Компания 2.1 тармағында көрсетілген мақсаттар үшін анонимді техникалық ақпаратты пайдаланады.

3. Пайдаланушылардың жеке мәліметтерін өңдеудің шарттары мен әдістері

3.1. Пайдаланушы өтініш (байланыс деректерін қамтитын кез келген жазбаша сұрау) жіберу арқылы өзінің жеке деректерін өңдеуге келісім береді.

3.2. Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу – пайдаланушының жеке деректерін жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (тарату, қамтамасыз ету, қол жеткізу), иеліктен шығаруды, бұғаттауды, кетіруді, жоюды білдіреді.

3.3. Пайдаланушының жеке ақпаратына қатысты, Пайдаланушының өзі туралы ақпаратты шектеусіз адамдар тобына ортақ қол жеткізу үшін ерікті түрде ұсынған жағдайларынан басқа, оның құпиялылығы сақталады.

3.4. Компания келесі жағдайларда Пайдаланушының жеке ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге құқылы:

 • Пайдаланушы мұндай әрекеттерге келісті;
 • Ақпаратты беру пайдаланушының сайттың белгілі бір қызметін пайдалануы үшін немесе Пайдаланушымен белгілі бір шартты немесе келісімді орындауы үшін қажет;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер бойынша және тәртіппен Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарына ақпаратты беру;
 • Пайдаланушы Компаниямен жасалған шарттар мен келісімдердің талаптарын, осы Саясатты немесе нақты қызметтерді пайдалану шарттарын қамтитын құжаттарды бұзған жағдайларда Қоғамның немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында;
 • Пайдаланушының жеке мәліметтерін иеліксіздандыру арқылы өңдеу нәтижесінде дербестендірілген статистикалық деректер алынады, зерттеу жүргізу, жұмыстарды орындау немесе Қоғам атынан қызметтерді көрсету үшін үшінші тұлғаға беріледі..

4. Пайдаланушының жеке ақпаратын қорғау бойынша қабылданатын шаралар

4.1. Компания Пайдаланушының жеке ақпаратын рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды..

5. Дауды шешу

5.1. Осы Саясатпен реттелетін қатынастардан туындайтын барлық ықтимал даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында белгіленген тәртіппен, Қазақстан Республикасының заңнамасының нормаларына сәйкес шешіледі..

5.2. Дауларды шешудің сотқа дейінгі (талап қою) тәртібін сақтау міндетті болып табылады.

6. Қосымша шарттар

6.1. Компания Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.

6.2. Жаңа Құпиялық саясаты, егер Құпиялық саясатының жаңа басылымында өзгеше көзделмесе, ол жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.